Mijn favorieten

Vragen en antwoorden 

Stip Makelaardij geeft antwoord.                                                                                                                                1. Wanneer ben ik in onderhandeling? 

     U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw
     bod. Bijvoorbeeld: als de verkoper een tegenbod doet. Als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met
     de verkoper zal overleggen betekent dat dus nog niet dat u in onderhandeling bent.


     2. Mag de verkoper doorgaan met bezichtigingen indien al over een bod onderhandeld wordt?
 
Als verkoper van de woning mag u doorgaan met bezichtigingen, wanneer u al in onderhandeling bent.  Een onderhandeling
hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Vaak zal de verkoper aan belangstellenden vertellen, dat hij of zij ‘onder bod’
of ‘in onderhandeling’ is. Een belangstellende mag   dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de
onderhandeling met de eerste bieder beëindigd is.

     3. Als ik vraagprijs biedt, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?
 
Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft echter in het bekende arrest
Hofland/Hennis (HR 10 april 1981, NJ 1981, 532) bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is om met de verkoper
in onderhandeling te treden. Als u de vraagprijs uit een advertentie biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen
of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

    4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?
 
Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod dan kan de verkoper ook besluiten
de vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de potentiële
koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de
verkopende partij. Dus ook als de partijen "naar elkaar toekomen" tijdens het bieden dan nog kan de verkoper ineens besluiten
om zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen.

    5. Wat is een optie?
 
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere
partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week
bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande
woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een
verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan
bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De
makelaar zal in de tussentijd niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd
gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt
u niet eisen, de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen
worden gedaan.
 
     6.  Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt voor een 
 bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng?
 
 Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht u daarover te
 informeren. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen.

    7.  Moet de koopovereenkomst van een woning schriftelijk worden vastgelegd en hoe zit het
         met de driedaagse bedenktijd?

 
Ja, mits de koper een particulier is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het schriftelijkheidsvereiste is in
de eerste plaats van belang om de datum vast te stellen waarop de driedaagse bedenktijd van de koper ingaat. Een particuliere
koper van een woning heeft gedurende drie dagen nadat hem de door de verkoper en koper ondertekende schriftelijke
koopovereenkomst ter hand is gesteld, de gelegenheid om eenzijdig en zonder enige verdere verplichting de koopovereenkomst
te ontbinden. De wettelijke bedenktijd voor de particuliere woningkoop is slechts in de volgende gevallen niet van toepassing:

      a.    Indien tussen dezelfde verkoper en particuliere koper met betrekking tot dezelfde woning wederom een koopovereenkomst tot
   stand komt, nadat deze koper op grond van de wettelijke bedenktijd binnen de voorafgaande periode van zes maanden een
   eerder koopovereenkomst ten aanzien van deze woning had ontbonden.
      b.    Indien een woning gekocht wordt door middel van huurkoop of op een veiling ten overstaan van een notaris.  

     8. Wat houdt ‘kosten koper’ in?
 
         Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning dient te betalen. De wet bepaalt dat
 overeenkomstig de bestaande praktijk dat de kosten van de koopakte en de overdracht voor rekening van de koper zijn. Deze
 wettelijke regeling is echter van aanvullend recht, zodat koper/verkoper met betrekking tot deze kosten ook andere afspraken
 kunnen maken.  Onder de kosten koper vallen de volgende kosten:
 
- Overdrachtsbelasting (2%)
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering 
 
Naast deze kosten dient u, als koper, ook rekening te houden met:
 
- Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte
 
Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar
woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop
van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.
 
     9. Wat is afsluitprovisie hypotheek eigenlijk en wordt dit nog berekend?
 
Afsluitprovisie was de beloning die adviseurs kregen als je via hen een hypotheek afsloot bij een bepaalde bank. In de afsluit-
provisie werden bijvoorbeeld ook de advieskosten verwerkt. Vanaf 1 januari 2013 geldt er een provisieverbod voor complexe
financiële producten, zoals de hypothecaire lening voor een woning. Je betaalt dus geen afsluitprovisie hypotheek meer, maar
je betaalt apart voor het advies en voor het afsluiten van de hypotheek. De hoogte van deze kosten variëren per adviseur en per
bank, maar meestal staan deze los van de hoogte van de hypotheeksom. Zeker banken werken met vaste tarieven, zodat je
precies weet waar je aan toe bent. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar tot een maximum van 1,5% van de hoofdsom  van de
lening maar in alle gevallen maximaal het bedrag van € 3.630,- per persoon (per 2014). Hebt u samen met uw fiscale partner
een huis gekocht? Dan mag u samen eenmalig maximaal € 7.260 aftrekken.
Betaalde u meer afsluitprovisie dan het maximale bedrag? Dan mag u het bedrag dat boven het maximum uitkomt jaarlijks
aftrekken, gedurende de looptijd van de lening.

     10. Welke kosten zijn nog meer fiscaal aftrekbaar?
 
De kosten die met de financiering te maken hebben zijn in de regel aftrekbaar. Voorbeelden hiervan zijn de kosten voor het
verkrijgen van een geldlening, de kosten van de hypotheekakte, Kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie
(NHG), de taxatiekosten ter verkrijging van een hypotheek en de kosten van inschrijving in het openbaar register van de
hypotheekakte. Het is gebruikelijk dat de notaris op zijn nota van afrekening fiscaal aftrekbare bedragen apart markeert.

Heeft u ook een vraag? Neemt u dan gerust contact met ons op.